SVET ŠOLE

Osnovna šola je javni zavod, ki opravlja osnovnošolsko izobraževanje otrok od 1. do 9. razreda. Šolo upravljata ravnateljica in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, ki mu izteče 21. 12. 2021. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja (Franci Štokar, Franci Gramc in Matjaž Jakše), pet predstavnikov šole (Metka Povše, Martina Perašin, Jožica Pincolič, Alvea Babič, Andreja Jordan) in trije predstavniki staršev (Andreja Jordan, Polona Baznik Dvojmoč, Maja Strgar Drmaž).

Predsednica sveta šole: METKA POVŠE

Svet zavoda obravnava pomembne programske in finančne opredelitve zavoda in jih po posvetu s svetom staršev potrdi. V skladu z 48. členom ZOFVI-ja (UPB5) so pristojnosti sveta zavoda tudi naslednje:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole,
 • sprejema program razvoja vrtca oziroma šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma vrtca…

Izvajanje programa spremljajo tudi Zavod za šolstvo, OE Novo mesto, ter Oddelek za družbene dejavnosti Občine Kostanjevica na Krki, ki skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS poskrbi za potrebna finančna sredstva.

SVET STARŠEV

Kot določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje (ZOFVI-UPB5) (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11) v 66. členu, ima svet staršev naslednje pristojnosti:

 • – predlaga nadstandardne programe,
 • – daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • – sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega 
 •   načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
 • – daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
 • – razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • – voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole,
 • – lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno
 •   okolje,
 • – v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine…

Svet staršev sestavljajo predstavniki oddelčnih skupnosti šole in oddelkov vrtca. V šolskem letu 2021/22 šteje 17 članov, predsednik sveta staršev pa je Primož Gutman. Za to šolsko leto  deluje v sestavi:

SKUPINA/RAZRED PREDSTAVNIK STARŠEV
MRAVLJICE VALENTINA CEKUTA
MEDVEDKI LIDIJA DRAKSLER
POLŽKI LARISA JARKOVIČ
ČEBELICE MANCA COLARIČ
RAČKE SERGEJA SINTIČ
MIŠKE MELITA LENOŠEK KAVČIČ
PLAVČKI IRENA KERIN
1. RAZRED GAŠPER GRAMC
2. RAZRED PRIMOŽ GUTMAN
3. R RAZRED LEA AGATA KERIN
4. RAZRED ALENKA UNETIČ
5. a RAZRED KARMEN STOPAR
5. b RAZRED ANDREJA LISEC
6. RAZRED ANDREJA BAZNIK
7. RAZRED ANDREJA JORDAN
8. RAZRED ANDREJ BOŽIČ
9. RAZRED MAJA STRGAR DRMAŽ

PRITOŽBENA KOMISIJA

Svet šole je na svoji seji 29. 9. 2016  v skladu s 60. c členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 102-5073/2007) imenoval pritožbeno komisijo s štiriletnim mandatom, ki odloča o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti otroka oziroma učenca. Pritožbena komisija je sestavljena iz najmanj 10 članov, od katerih mora biti več kot polovica strokovnih delavcev šole.

Pritožbena komisija je imenovana za štiri leta.

I. STROKOVNI DELAVCI ŠOLE:

1. Maja Jaušovec

2. Ervin Felicijan

3. Katarina Zahrastnik

4. Staša Jordan

5. Metka Povše

6. Miodrag Jevtović

II. STROKOVNI DELAVKI SOSEDNJE ŠOLE:

1. Lidija Sotler

2. Metka Škrbina Rozman

III. PREDSTAVNIKA STARŠEV:

1. Alenka Unetič

2. Primož Gutman

Zapisnik 5. redne seje.pdf — >