Strokovni organi šole so: učiteljski in vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

Pedagoško vodenje učiteljskega zbora je vezano na obvezne pedagoške in ocenjevalne konference, strokovne aktive za posamezna predmetna področja oziroma vse tri triade, na vsakodnevne izmenjave izkušenj, informacij, porazdelitve del in nalog. Učiteljski zbor šole načrtuje vzgojno izobraževalno delo na šoli po razredih in skupinah. Pedagoški vodja razporeja delo in obveznost učencev in učiteljev, skrbi, da upoštevajo red, načela za sodobno in učinkovito vsebinsko usklajeno delo, primerno obremenitev učencev pri rednem, dodatnem in dopolnilnem pouku, pri izvajanju kulturnih, naravoslovnih, tehniških in športnih dni, družbeno potrebnega dela, tečajih, ekskurzijah, izletih in organizirani rekreaciji.

Naloge vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora so:

– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,

– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,

– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,

– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,

– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,

– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,

– odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 

Razrednik usklajuje delo v oddelkih s posameznimi učenci in oddelčnimi učitelji, odgovoren je za pripravo individualiziranih programov za učence s posebnimi potrebami, pomembna je njegova vloga pri izvajanju Vzgojnega načrta šole ter pri dodeljevanju statusa učencem in oblikovanju prilagoditev za takšne učence. Poleg tega upošteva posebnosti razvoja, kolektivnega dela in samouprave učencev v oddelku, načrtuje spremljanje pouka, načrtuje skupne in individualne razgovore o aktualnih vprašanjih in sodeluje z učitelji v oddelku ter vodi oddelčne konference učiteljskega zbora.

Za uresničevanje strokovnosti in kvalitete vzgojno izobraževalnega dela šola sistematično analizira pogoje življenja in dela učencev ter šole kot celote. Vse to poteka preko učiteljskih konferenc, individualnih razgovorov med učitelji, strokovnih aktivov, medsebojnih hospitacij in hospitacij ravnateljice. Ravnateljica kot pedagoški vodja šole spremlja in usmerja delo učiteljev, se zavzema za uveljavljanje sodobnih oblik, metod in sredstev pri pouku.

Strokovni delavci se povezujejo v strokovne aktive (učitelji in vzgojitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij).

Strokovni aktivi šole obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

 

V šolskem letu 2023/24 na šoli delujejo naslednji strokovni aktivi:

  • Aktiv 1. in 2. triletja ter OPB: Katarina Zahrastnik
  • Aktiv 3. triletja: Maja Jaušovec
  • Aktiv slovenščine: Metka Povše
  • Aktiv matematike: Maja Adanič Selčan